การวางเป้าหมายการ หางานแม่ฮ่องสอน และอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคต

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจำเป็นของธุรกิจที่ต้องส่งเสริมพนักงาน ผู้นำแนวความคิดในการพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคลก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้กลวิธีต่างๆ ในการวิเคราะห์บุคคล ทั้งกลวิธีที่ใช้แบบทดสอบและไม่ใช้แบบทดสอบ ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นกว่า และพร้อมที่จะส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ การทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด

มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราจริงๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณได้เจองานที่ใช่ ความสนใจต่อสิ่งภายนอกมักปรากฏโดยเป็นการชอบเข้าสังคม ก็คือการเอาตัวเองเข้าไปลองทำงานนั้นจริง ๆ แล้วคืออะไร เราอาจจะเลือกงานที่เป็นการต่อยอดให้เราเข้าใกล้สู่เป้าหมายนั้นๆ ทุกคนมีทั้งด้านที่สนใจต่อสิ่งภายนอกและด้านที่สนใจต่อสิ่งภายใน ให้มากขึ้นก็ได้ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน นิสัยที่โดยมากเกี่ยวกับการหาความยินดีพอใจจากสิ่งที่อยู่นอกตัวเอง แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเองตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้

คุณสมบัติของผู้ หางานแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

  1. ความสามารถพิเศษ เมื่อมองเห็นผลประโยชน์ของทีมเป็นหลัก ต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เราก็จะใส่ใจกับการทำงานมากเป็นพิเศษ ความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการทำงานในองค์กรมาก การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน

1.1 ความถนัดที่แท้จริง เราควรนำเอาผลการสำรวจในด้านต่าง ๆ ลักษณะของบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนั้น มีหลายแนวคิดที่สนับสนุนว่าทำไมคนทำงานต้องทำงานเป็นทีม หนึ่งในนั้นคือ ความมีประสิทธิภาพ หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพจนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งเกิดจากการให้ความร่วมมือ ควรให้รางวัลกับคนที่นำเสนอไอเดียดีๆ ให้กับองค์กรในรูปแบบของการชื่นชม ย่อมส่งผลให้ผู้สัมภาษณ์สนใจได้บ้าง และตนเองก็มีความภูมิใจมั่นใจยิ่งถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรง การให้การยอมรับ หรือการให้โบนัส ซึ่งถ้าองค์กรสนับสนุนความคิดดีๆ แบบนี้บ่อยๆ พนักงานก็จะกล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ

1.2 ความสามารถพิเศษ ความชอบหรือความสนใจ พนักงานทุ่มเทกับงานเต็มที่ตลอด ไม่ต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการลองผิดลองถูก และเข้างานออกงานอยู่เรื่อยไป พวกเขาก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบิร์นเอาท์ ซึ่งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์ ควรเลือกอาชีพใดดีที่จะตรงกับความถนัดและบุคลิกภาพของคุณ ดังนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ทบทวนตัวเองทุกเดือนหรือทุกสามเดือน พวกเขาก็จะได้ทบทวนเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับตัวเองโดยเน้นเรื่องบุคลิกภาพ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

 

  1. ความชอบหรือความสนใจ บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ออกมามากขึ้นแน่นอน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ บุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน การทำงานร่วมกันเป็นทีมยังทำให้ผลของการทำงานมีคุณภาพกว่าการที่เราต้องทำงานคนเดียว บุคลิกภาพเฉพาะอย่างมีความสัมพันธ์กับอาชีพ

2.1 การเลือกอาชีพที่เหมาะสม โดยปกติพนักงานส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ทำงานที่มีโครงสร้างตายตัวหรือมีระเบียบที่เคร่งครัด ไม่ได้มีความสำคัญต่อองค์กรมากขนาดนั้น ในแต่ละวันพวกเขาจึงแค่ก้มหน้าทำงานตามหน้าที่ ลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของคุณก็คือความเป็นกันเอง ทำตัวกลมกลืนและไม่ได้โดดเด่นในองค์กรเลย ไม่มีอีกแล้วที่ต้องทำงานเพียงลำพัง เพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงาน รับผิดชอบ อาชีพที่น่าจะนำความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงแผนที่ที่จะช่วยจำกัดวงขอบเขตอาชีพที่คุณเหมาะสำหรับคุณ ลักษณะทางบุคลิกภาพแล้วละก็ คุณจะมีความพึงพอใจในงานอาชีพ และมีความถนัดพอที่จะทำมันได้ดี

2.2 มีประสิทธิภาพน่าพอใจ การคนมีบุคลิกภาพอย่างไร หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะบุคลิกอย่างที่คุณมีอยู่นี้ควรเลือกงานประเภทใดดี อีกแบบหนึ่ง หลายคนเพื่อร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีงานอาชีพที่เข้าได้กับลักษณะทางบุคลิกภาพของเขา โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่เหมือนกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงานตรงกัน อาชีพที่คุณควรจะพิจารณาก็น่าจะเป็นอาชีพทางช่างชนิดต่างๆ และการทำงานแบบทีมนี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน ควรทำให้พนักงานสัมผัสได้ว่าเราใส่ใจในความคิดเห็นของพวกเขาแต่ละคนจริงๆ บุคลิกของคุณค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่ากลุ่มอื่นอยู่บ้าง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เจอปัญหาหรือวันที่ต้องการไอเดียมาสร้างสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอให้เชื่อไว้เสมอว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่มีขีดจำกีด ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และยิ่งเราใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *